Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu
Szukaj w tym dziale:

Uchwała Nr XII/130/11 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 19 sierpnia 2011r.

w sprawie: nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Piszu Na podstawie art.18, ust.2, pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887), oraz art. 8 ust 2 pkt 2, art. 11 ust 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2001r. Nr 129, poz. 1440, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2004r. Nr 238, poz. 2390, z 2006r. Nr 220, poz. 1600, z 2011r. Nr 112, poz. 654) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje: §1 Nadaje się statut Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Piszu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. §2 Traci moc uchwała nr XXI/187/2000 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 2 czerwca 2000r. w sprawie; statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu. §3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza. §4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Lilla Bednarek

§ 1

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu, zwana dalej „Biblioteką”, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z póżn. zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego Statutu.

§ 2

1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Pisz, a terenem działania obszar gminy Pisz.
2. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Pisz.
3. Biblioteka jest jednostką organizacyjną Gminy Pisz.
4. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 3

1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa gminy Pisz oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
2. Do zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
3) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,
4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom gminy Pisz,
6) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy Pisz,
7) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
8) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy Pisz.
3. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmującymi się działalnością kulturalną.

§ 4

1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor Biblioteki, zwany dalej „Dyrektorem”.
2. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.

§ 5

1. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Pisza, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Kandydat na Dyrektora może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz Pisza. Regulamin konkursu ustala Burmistrz Pisza.
3. Burmistrz Pisza może powierzyć zarządzanie Biblioteką osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 1. Do osoby, której powierzono zarządzanie Biblioteką stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.
4. Burmistrz Pisza wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

§ 6

1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Biblioteka otrzymuje z budżetu Organizatora corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności na:
a) wyposażenie,
b) prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych,
c) doskonalenie zawodowe pracowników,
d) wynagrodzenia pracowników,
e) utrzymanie i eksploatację majątku.
3. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z:
- wpływów, o których mowa w § 8 ust. 2,
- dotacji z budżetu państwa,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku własnego oraz użyczonego,
- spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,
- innych źródeł.
4. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest  zatwierdzony przez Dyrektora plan działalności.
5. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§ 7

1. Podstawą działalności Biblioteki jest  roczny program działalności ustalany przez Dyrektora.
2. Program o którym mowa w ust 1 obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.
3. Biblioteka wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej zlecone przez Organizatora.

§ 8

1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Biblioteka może pobierać opłaty:
1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.
4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 ustala się w Regulaminie Biblioteki.

§ 9

1. Siedziba główna Biblioteki mieści się w Piszu przy Pl. Daszyńskiego 7A
2. Poza siedzibą główną dodatkowo funkcjonują Filie  w Jeżach i Hejdyku, które wykonują zadania, o których mowa w § 3 ust 2 pkt 1, 4 i 5.

§ 10

Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Miejskiej w Piszu sprawozdanie z działalności Biblioteki w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 3.

§ 11

1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora.
2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadany przez Dyrektora.

§ 12

Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Miejskiej w Piszu, w trybie właściwym dla jego nadania.
Załącznik do Uchwały Nr XII/130/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 sierpnia 2011r.